การขอวีซ่าเพื่อท่องเที่ยวทั่วโลกทำอย่างไร

เอกสารทั่วไปที่ใช้ในการขอวีซ่าเดินทางท่องเที่ยว

วีซ่าเป็นเอกสารราชการที่สำคัญ ช่วยยืนยันตัวตนและทำให้ง่ายต่อการตรวจสอบเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน หากสังเกตจะพบว่ามีข่าวการเดินทางแบบผิดกฎหมายอยู่เนือง ๆ เช่น ลักลอบไปทำงานในต่างประเทศ หรือก่อเหตุอาชญากรรม ฯลฯ

การมีวีซ่าจึงเป็นกระบวนการกลั่นกรอง นักท่องเที่ยว ว่าได้ทำการยื่นเอกสารและดำเนินการต่าง ๆ อย่างถูกต้องตามกฎหมาย มีตัวตนที่ระบุได้จริง ทำให้การเดินทางท่องเที่ยวทั่วโลกต้องขอวีซ่าก่อนเสมอ จึงจะผ่านการตรวจจากสนามบินได้

การจะเดินทางเข้าแต่ละประเทศนั้น จะมีเจ้าหน้าที่ที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองทำการตรวจวีซ่าว่าตรงทั้งบุคคลและประเภทการเดินทาง เช่น วีซ่าเพื่อการท่องเที่ยว เพื่อการศึกษาต่อ เพื่อการทำงาน ฯลฯ โดยอายุวีซ่าและระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติให้อยู่ในประเทศปลายทางจะมีความแตกต่างกันไปทั้งวัตถุประสงค์และระยะเวลา

วิธีการขอวีซ่า ในปัจจุบันมี สองแบบ คือ การติดต่อที่สถานทูตของประเทศปลายทางที่ต้องการไป ซึ่งควรเตรียมเอกสารไว้ให้พร้อมเพื่อความสะดวกรวดเร็ว หรือการขอวีซ่าผ่านระบบอินเตอร์เน็ตออนไลน์ ซึ่งเมื่อวีซ่าออกแล้ว สามารถที่จะรับผ่านระบบไปรษณีย์ หรืออาจจะต้องมีการสัมภาษณ์เพิ่มเติมที่สถานทูตกรณีที่มีข้อสงสัย ขึ้นกับความเข้มงวดของระเบียบแต่ละประเทศนั่นเอง

เอกสารทั่วไปที่ใช้ในการขอวีซ่าเดินทางท่องเที่ยวทั่วโลก มีดังนี้

1. แบบฟอร์มการขอวีซ่า

ไม่ว่าจะเป็นการขอที่สถานทูตหรือขอวีซ่าระบบออนไลน์ก็ต้องใส่รายละเอียดให้ครบถ้วน ที่สำคัญ จะต้องมีการแจ้งวัตถุประสงค์ในการเดินทาง ว่าไปท่องเที่ยว เรียนต่อ หรือทำงาน แสดงระยะเวลาในการจะอยู่อาศัยในประเทศปลายทาง รวมถึงแสดงข้อมูลด้านการศึกษา สถานภาพครอบครัว เป็นต้น

2. พาสปอร์ตเดินทาง

พาสปอร์ตเดินทางเล่มปัจจุบันจะต้องมีอายุมากเหลือมากกว่า 6 เดือน และมีหน้าว่างเพื่อที่จะประทับตราวีซ่าอย่างน้อย 1 หน้าด้วย การทำวีซ่าของบางประเทศยังจะมีการตรวจสอบประวัติเก่าจากพาสปอร์ตเล่มที่หมดอายุแล้วด้วย จึงควรเตรียมไปให้พร้อม

3. รูปถ่ายหน้าตรง

ผู้จะเดินทางต้องเตรียมรูปถ่ายสุภาพหน้าตรง ที่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือนไว้ด้วย

4. หลักฐานการเงิน

เช่น หนังสือรับรองการทำงาน บัญชีธนาคาร ที่แสดงฐานะทางการเงินย้อนหลังได้ 6 เดือนขึ้นไป ว่ามีความน่าเชื่อถือ มีรายได้และเงินออมเพียงพอต่อการอยู่ในประเทศปลายทางตามระยะเวลาที่ขอไว้

5. เอกสารอื่น ๆ

บางกรณีอาจให้แสดงตั๋วเครื่องบินที่มีรายละเอียดเที่ยวบินที่จอง สถานที่พักต่างประเทศที่สอดคล้องกับระยะเวลาเดินทาง ข้อมูลการตรวจสุขภาพและฉีดวัคซีนที่จำเป็น ฯลฯ

จะเห็นได้ว่า ก่อนจะเดินทางท่องเที่ยวทั่วโลกไปประเทศใด ก็ควรจะศึกษาข้อมูลว่าต้องใช้เอกสารยืนยันตัวตนและรับรองด้านใดบ้าง เพื่อให้การขอวีซ่าราบรื่นยิ่งขึ้น หวังว่าบทความนี้ จะเป็นประโยชน์สำหรับนักท่องเที่ยวมือใหม่ที่สนใจการท่องเที่ยวทั่วโลก ให้ช่วยลดความกังวลและเตรียมตัวได้ง่ายขึ้น

การขอวีซ่าเพื่อท่องเที่ยวทั่วโลกทำอย่างไร